Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock) là gì? Các loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi (tiếng Anh: Preferred stock ) là một loại chứng khoán có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Khác với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đã có rất loại để các cổ đông có thể lựa chọn.

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock)
Cổ phiếu ưu đãi - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Preferred stock.

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty, đồng thời cho phép người nắm giữ loại cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông thường. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi của công ty.

Loại cổ phiếu ưu đãi mà các công ty cổ phần ở các nước thường phát hành là cổ phiếu ưu đãi cổ tức. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Các loại cổ phiếu ưu đãi
Một công ty có thể phát hành nhiều loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau. Sau đây là một số loại cổ phiếu ưu đãi thường được các công ty cổ phần ở nhiều nước sử dụng.

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy và không tích lũy 

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là loại cổ phiếu ưu đãi có tính chất đảm bảo thanh toán cổ thức, nếu trong một năm hay một số năm nào đó do tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn công ty không thanh toán được hoặc chỉ thanh toán được một phần thì số cổ tức chưa thanh toán đó được tích lũy hay cộng dồn và công ty phải trả số cổ tức này trước khi công bố trả cổ tức cho cổ đông thường.

Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy là loại cổ phiếu mà khi công ty gặp khó khăn không trả được cổ tức trong năm thì cổ đông ưu đãi cũng mất quyền nhận số cổ tức trong năm đó.

Cổ phiếu ưu đãi tham dự và cổ phiếu ưu đãi không tham dự

Cổ phiếu ưu đãi tham dự là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chúng, ngoài việc hưởng cổ tức ưu đãi theo qui định còn được hưởng thêm phần lợi tức phụ trội theo qui định khi công ty kinh doanh có lợi nhuận cao.

Cổ phiếu ưu đãi không tham dự là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chúng chỉ được hưởng cổ tức ưu đãi cố định, ngoài ra không được hưởng thêm bất cứ phần lợi nhuận nào.

Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại

Một công ty có thể phát hành loại cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại hay nói cách khác là loại cổ phiếu mà công ty có quyền thu hồi lại. Đây là loại cổ phiếu ưu đãi mà công ty có quyền yêu cầu mua lại bất cứ lúc nào, khi công ty có khả năng về tài chính.

Giá mua lại được xác định từ thời điểm phát hành và giá này thường tính bằng mệnh giá cổ phiếu ưu đãi cộng thêm một số tiền nhất định có tính chất đền bù cho các nhà đầu tư khi công ty mua lại loại cổ phiếu ưu đãi này.

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi là loại cổ phiếu ưu đãi cho phép người mua có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi này sang các loại chứng khoán khác và thường là cổ phiếu của chính công ty đó.

Ngay vào thời điểm phát hành loại cổ phiếu ưu đãi này, công ty đã xác định hệ số chuyển đổi cho phép mỗi cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành bao nhiêu cổ phiếu thường. Loại cổ phiếu ưu đãi này có tính hấp dẫn cao, lôi cuốn nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư.

(Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

#chứng khoán#chứng khoán #cổ phiếu#cổ phiếu

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Gian lận chứng khoán là gì?

Gian lận chứng khoán là gì?

Gian lận chứng khoán là hành vi không đúng mực nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân, gây hậu quả xấu đến nhiều nhà đầu tư, tác động tiêu cực lên toàn bộ thị trường chứng khoán.

2 Năm trước

Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (tiếng Anh: Escrowed Shares) là cổ phiếu được giữ trong một tài khoản ủy thác giữ, được bảo đảm bởi một bên thứ ba, trong khi chờ hoàn thành một trong các trường hợp phổ biến: thương vụ sáp nhập và mua lại; phá sản hay tái tổ chức công ty; và cấp cổ phiếu hạn chế cho nhân viên của công ty.

2 Năm trước

Cổ phiếu phổ thông (Common stock) là gì? Quyền lợi của cổ đông phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (Common stock) là gì? Quyền lợi của cổ đông phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (tiếng Anh: Common stock) là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phần của một công ty cổ phần. Các cổ đông phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng, có đầy đủ quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty.

2 Năm trước