Quĩ đầu tư chứng khoán (Securities investment funds) là gì?

Quĩ đầu tư chứng khoán (Securities investment funds) là mô hình đầu tư mà theo đó, nguồn vốn của quĩ được đầu tư chủ yếu vào chứng khoán và các nhà đầu tư ủy thác cho công ty quản lí quĩ quyền trực tiếp điều hành quĩ.

Quĩ đầu tư chứng khoán (Securities investment funds)
Quĩ đầu tư chứng khoán - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Securities invesment funds.

Quĩ đầu tư chứng khoán là quĩ hình thành từ vốn góp của người đầu tư để đầu tư vào chứng khoán. Công ty quản lí quĩ đầu tư chứng khoán huy động vốn bằng cách lấy tổng lượng vốn dự kiến huy động chia thành các phần nhỏ bằng nhau, mỗi phần tương ứng với một chứng chỉ quĩ và công ty sẽ bán các chứng chỉ ra công chúng như là những đơn vị đầu tư.

Công ty quản lí quĩ sẽ đảm nhận cả khâu huy động vốn và đầu tư vốn vào các chứng khoán. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Qui định chung về quĩ đầu tư chứng khoán
Các loại hình quĩ đầu tư chứng khoán

1. Quĩ đầu tư chứng khoán bao gồm quĩ đại chúng và quĩ thành viên.

2. Quĩ đại chúng bao gồm quĩ mở và quĩ đóng.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quĩ đầu tư chứng khoán

1. Về quyền:

a) Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quĩ đầu tư chứng khoán tương ứng với tỉ lệ vốn góp;

b) Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quĩ đầu tư chứng khoán;

c) Yêu cầu công ty quản lí quĩ hoặc ngân hàng giám sát mua lại chứng chỉ quĩ mở;

d) Khởi kiện công ty quản lí quĩ, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

đ) Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư;

e) Chuyển nhượng chứng chỉ quĩ theo qui định tại Điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán;

g) Các quyền khác qui định tại Điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán.

2. Về nghĩa vụ:

a) Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

b) Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quĩ;

c) Các nghĩa vụ khác qui định tại Điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán.

Đại hội nhà đầu tư quĩ đầu tư chứng khoán

1. Đại hội nhà đầu tư quĩ đầu tư chứng khoán gồm tất cả các nhà đầu tư, là cơ quan quyết định cao nhất của quĩ đầu tư chứng khoán.

2. Đại hội nhà đầu tư quĩ đầu tư chứng khoán có các quyền và nhiệm vụ sau:

a) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quĩ đầu tư chứng khoán;

b) Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quĩ đầu tư chứng khoán;

c) Thay đổi mức phí trả cho công ty quản lí quĩ và ngân hàng giám sát;

d) Xem xét và xử lí vi phạm của công ty quản lí quĩ, ngân hàng giám sát và Ban đại diện quĩ gây tổn thất cho quĩ đầu tư chứng khoán;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán, Hợp đồng giám sát; quyết định việc niêm yết chứng chỉ quĩ đóng;

e) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, mục tiêu đầu tư của quĩ đầu tư chứng khoán và giải thể quĩ đầu tư chứng khoán;

g) Quyết định thay đổi công ty quản lí quĩ, ngân hàng giám sát;

h) Yêu cầu công ty quản lí quĩ, ngân hàng giám sát trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội nhà đầu tư;

i) Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của quĩ đầu tư chứng khoán;

k) Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của quĩ đầu tư chứng khoán;

l) Các quyền và nhiệm vụ khác qui định tại Điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán.

3. Đại hội nhà đầu tư quĩ đầu tư chứng khoán được triệu tập hàng năm hoặc bất thường nhằm xem xét và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư. 

Việc triệu tập, thể thức tiến hành Đại hội nhà đầu tư và thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư được thực hiện theo qui định của Bộ Tài chính và Điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán.

(Theo Luật chứng khoán năm 2006)

#chứng khoán#chứng khoán

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (tiếng Anh: Escrowed Shares) là cổ phiếu được giữ trong một tài khoản ủy thác giữ, được bảo đảm bởi một bên thứ ba, trong khi chờ hoàn thành một trong các trường hợp phổ biến: thương vụ sáp nhập và mua lại; phá sản hay tái tổ chức công ty; và cấp cổ phiếu hạn chế cho nhân viên của công ty.

2 Năm trước

Cổ phiếu phổ thông (Common stock) là gì? Quyền lợi của cổ đông phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (Common stock) là gì? Quyền lợi của cổ đông phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (tiếng Anh: Common stock) là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phần của một công ty cổ phần. Các cổ đông phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng, có đầy đủ quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty.

2 Năm trước

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock) là gì? Các loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock) là gì? Các loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi (tiếng Anh: Preferred stock) là một loại chứng khoán có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Khác với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đã có rất loại để các cổ đông có thể lựa chọn.

2 Năm trước